Placa del Castell

ทะเลของฝั่งทวีปยุโรปส่วนใหญ่ในสมัยก่อนจะเป็นที่ลงหลักปักฐานของการทำสงครามต่างๆ เพราะข้าศึกส่วนมากจะบุกเข้ามาทางทะเล ทำให้ก่อเกิดตำนานและเรื่องเล่าขานมากมาย อย่าง Placa del Castell (more…)